Jardineria sostenible

Treballem per assolir una major eficiència dels recursos disponibles, disminuint el seu consum (aigua, adobs, fitosanitaris, material vegetal, etc.) i reduint l’exposició de productes químics d’alta toxicitat i persistència al medi.

$

Disseny, construcció i manteniment de jardins i zones verdes

$

Disseny, instal·lació i manteniment de sistemes de reg

$

Tala, poda i esporga d’arbres

$

Retallat d’arbustos i tanques vegetals

$

Sega, perfilat i escarificat de la gespa

$

Neteges integrals d’espais verds

$

Plantacions d’arbres i arbustos i sembra de cobertes vegetals

$

Diagnòstic de l’estat nutritiu de les plantes i adobatge d’aquestes

$

Control integrat de plagues i malalties de les plantes

$

Elaboració de projectes de millora i assessorament tècnic

Treballs forestals

Gestió integral de boscos i espais naturalitzats. Mantenim un alt estàndard de qualitat en totes les nostres actuacions per tal de conservar el patrimoni natural i/o potenciar la seva sostenibilitat.

$

Desbrossat de sotabosc arbustiu i estassades de terreny, per tal de reduir el risc de formació i propagació d’incendis forestals

$

Tala, poda i aclarida d’arbres per a una correcta ordenació del bosc

$

Eliminació i control d’espècies al·lòctones en rius i rieres, tot augmentant la biodiversitat dels hàbitats fluvials, disminuint el risc de desbordament en cas de fortes avingudes d’aigua i millorant, a la vegada, l’equilibri d’aquests ecosistemes

$

Plantacions i/o reforestacions amb planta autòctona

Manteniment de piscines

Amb la voluntat de donar un servei integral a zones comunitàries de comunitats de propietaris, també realitzem el manteniment de piscines, amb personal qualificat amb certificat oficial d’operador de piscines.

$

Pla de neteja, manteniment i desinfecció de les instal·lacions

$

Avaluació i control dels principals paràmetres fisicoquímics de l’aigua